Harmonogram rekrutacji PDF Drukuj Email

Rekrutacja - rok szkolny 2018/2019

UWAGA! Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się systemem elektronicznym.
Kandydat może założyć własne konto logując się na stronie www.powiatkrotoszynski.edu.com.pl/Kandydat

 

 

Data
Wymagane dokumenty/
czynności kandydata
od 14 maja
do 30 maja 2018r. do godziny 15:00
 1. Podanie - wydrukowany wniosek o przyjęcie do szkoły z systemu komputerowego VULCAN podpisany przez rodziców lub prawnych opiekunów - do pobrania pod adresem: https://powiatkrotoszynski.edu.com.pl
 2. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - jeśli dotyczą, składane w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu:
  a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - do pobrania ze strony: http://www.liceumkollataj.edu.pl
  b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
  d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  e) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytuł laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;
  f) opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej

  Ww. dokumenty mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. Składa się je pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
  "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"
 3. Kserokopia aktu urodzenia.
 4. Deklaracja wyboru ILO - do pobrania ze strony: www.liceumkollataj.edu.pl
od 15 czerwca
do
19 czerwca 2018r.
 1. Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół
od 22 czerwca
do
25 czerwca 2018r.
do godziny 15:00
 1. Dostarcza (do szkoły pierwszego wyboru w powiecie) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
11 lipca 2018r. o
godzinie 10:00
 1. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły
od 11 lipca
do 19 lipca
2018r.
godziny 12:00
 1. Złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone wcześniej
 2. Trzy fotografie (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania)
 3. Kartę zdrowia.
20 lipca 2017r. o
godzinie 13:00
 1. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY:

od 01.08.2018 do 03.08.2018 do godz. 15.00
- składanie dokumentów rekrutacyjnych

24.08.2018 o godz. 10.00
- ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły w rekrutacji uzupełniającej

od 24.08.2018 do 30.08.2018 do godz. 12.00
- dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 3 fotografii (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania) oraz karty zdrowia

31.08.2018 o godz. 13.00
- ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w rekrutacji uzupełniającej

 

 

Do pobrania:

 

Copyright © I Liceum Ogólnoształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie.
e-mail: sekretariat@liceumkollataj.edu.pl