RODO PDF Drukuj Email


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest  I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja z siedzibą przy ul. Kołłątaja 1, 63-700 Krotoszyn
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Piotr Szczeciński, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Kołłątaja 1, 63-700 Krotoszyn lub e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. Dane osobowe (uczniów/rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w/w Rozporządzenia, w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, a w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a w/w Rozporządzenia).
 4. Administrator Danych Osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom:
  a)    na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  b)    które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci przechowywane będą w naszej placówce zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi.
 6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu
  a)    Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b)    Sprostowania (poprawienia) swoich danych;
  c)    Usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z  przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  d)    do ograniczenia przetwarzania danych;
  e)    do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane są przez administratora niezgodnie z w/w Rozporządzeniem
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem
 9. Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
 

Copyright © I Liceum Ogólnoształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie.
e-mail: sekretariat@liceumkollataj.edu.pl