Jak policzyliśmy nasze odpady? PDF Drukuj Email

11 października 2018 roku klasa 2d naszego Liceum wraz ze swoją wychowawczynią panią Karoliną Matuszewską przeprowadziła lekcję matematyki, na której zajmowali się odpadami ze szkolnych śmietników.
Najpierw uczniowie udali się na zewnątrz szkoły, aby zmierzyć i później obliczyć objętość, jaką zajmowały odpadki (odpady zmieszane, szkło, papier i plastik) w koszach na śmieci. Pojemnik o pojemności 1000 litrów został zapełniony do 3/4 objętości, co dało 750 litrów. Kontener na szkło o pojemności 120 litrów był pełny w 2/3 swojej objętości, co wyniosło 80 litrów. Pojemnik na plastik o pojemności 240 litrów był pełny.

Ilość śmieci w pięciu kontenerach o pojemności 240 litrów prezentowała się następująco: dwa pojemniki były pełne(480 litrów), jeden do 3/4 objętości(180 litrów), jeden do 1/3(80 litrów) oraz jeden do 1/4(60 litrów).

Po powrocie do sali uczniowie zabrali się za liczenie. Najpierw postawili pytanie: ile litrów śmieci mamy w szkole? Wyliczyli, że licealiści zgromadzili 1870 litrów na 2560, co daje 73% objętości szkolnych kontenerów. Później uporządkowali objętości w kolejności rosnącej, obliczyli medianę, dominatę oraz rozstęp danych.

Drugoklasiści doszło do następujących wniosków :

  • młodzieży nie chcę się sortować śmieci
  • w szkole powinno znajdować się więcej koszy na śmieci
  • powinien być jeszcze większy podział segregacji (np. podział szkła na kolorowe i białe)
  • uczniowie szkoły marnują dużo jedzenia
  • młodzież nie jest w pełni świadoma tego, że zanieczyszcza środowisko

(ZD)


HOW OUR WASTE GOT CALCULATED

On October 11, 2018, class 2d of our High School with their tutor Karolina Matuszewska conducted a mathematics lesson on which they dealt with waste from the school rubbish bins.

First, young students went outside the school to measure and later calculate the volume of rubbish (mixed waste, paper, glass and plastic). The 1000 liter container for mixed waste was filled in ¾ volume, which gave 750 liters. The glass container with a capacity of 240 liters was full in ⅔ of its volume, which amounted to 80 liters. The paper container with capacity of 240 liters was full.

The amount of trash in five 240-liters containers was as follows: two containers were full (480 liters), one to ¾ volume(180 l), one to ⅓(80 l) and one to ¼(60 l). After students had returned to the classroom, they started counting.

First they asked: how many liters of rubbish do we have in the school? They calculated that high school students collected 1870 liters for 2560 total bins' capacity, which gave us 73% of the volume of high school containers. Later they ordered the volumes in ascending order, calculated the median, dominate and data range.

Class 2d came to the following conclusions:

•    young people don't want to sort out rubbish
•    there should be more bins for rubbish in the school
•    there should be an even larger division of segregation (for example: division of glass into colorful and white)
•    students are wasting a lot of food
•    young people are not fully aware that they are polluting the environment  (ZD)

 

 

 

 

 

 

Copyright © I Liceum Ogólnoształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie.
e-mail: sekretariat@liceumkollataj.edu.pl