Historia szkoły PDF Drukuj Email

Lata 1833-1886

1833r. - Z inicjatywy rodziców utworzono prywatną szkołę przygotowawczą do gimnazjum. Nauka odbywała się w trudnych warunkach w budynku przy ulicy Rawickiej. Zbyt wielkie świadczenia pieniężne na utrzymanie szkoły prywatnej prowadzą do wysiłków w celu porzuceniu obowiązku utrzymania szkoły na władze powiatowe.

1835r. - Rada Miejska na posiedzeniach w dniach 27 sierpnia i 27 września podjęła uchwałę w sprawie oddania gmachu poklasztornego nowo powstającej szkole zwanej odtąd Szkołą Powiatową (Kreisschule). Środki na utrzymanie szkoły miały być czerpane z opłat szkolnych oraz dotacji państwa.

1836r. - Minister oświaty przekazał zabudowania dawnego klasztoru trynitarzy na cele Szkoły Powiatowej w Krotoszynie. Budynek Przebudowano, aby mógł pomieścić trzy klasy szkoły powiatowej. Komisja Szkolna powołała na stanowisko rektora szkoły powiatowej i połączonych z nią wyższej szkoły dziewcząt prof. Karola Mońskiego.

1844r. - Szkołę powiatową ukończył Marian Langiewicz - późniejszy generał i dyktator powstania styczniowego.

1847r. - W grudniu szkołę powiatową przemianowano na szkołę realną.

1849r. - Przekształcenie szkoły realnej w 6-klasowe gimnazjum realne. Składało się ono z 3 klas "gimnazjum niższego", po którym funkcjonowały trzy dalsze klasy "wyższego gimnazjum realnego". Gimnazjum realne nie miało jednak możliwości rozwojowych, ponieważ w przeciwieństwie do gimnazjów klasycznych ' prawa do odbywania studiów uniwersyteckich.

1854r. - Dyrektor gimnazjum realnego, August Gladisch, wystosował pismo do zarządu miasta, w którym przedstawił problem przekształcenia dotychczasowej szkoły w pełne gimnazjum. 2 maja rozpoczęto naukę według programu gimnazjum normalnego, z uwzględnieniem języków klasycznych.

1864r. - Po wielu pertraktacjach rząd pruski, rozporządzeniem z 12 grudnia zdecydował się upaństwowić Gimnazjum w Krotoszynie - miasto musiało oddać państwu budynki szkoły, jak również majątek szkolny. W zamian za to szkołę finansowano z budżetu państwowego i nadano jej nazwę "Gimnazjum Króla Wilhelma".
1877-1881r. - Upaństwowienie gimnazjum doprowadziło do silnego napływu uczniów, których nie mógł pomieścić dotychczasowy budynek poklasztorny. W 1877r. rząd pruski zdecydował się na budowę nowego gmachu przy ulicy Kołłątaja. Budowę rozpoczęto latem 1878 r. W maju 1881 r. rozpoczęto naukę w nowym budynku, zwalniając dawny gmach.

1886r. - Pierwszy zjazd nauczycieli i wychowanków z okazji 50-lecia istnienia szkoły.

Lata 1900 - 1928

1903r. - Ministerstwo wydało dekret o przemianowaniu z początkiem roku szkolnego 1903/1904 dotychczasowego gimnazjum klasycznego na gimnazjum zreformowane typu frankfurckiego z dołączeniem klas szkoły realnej , dającej prawo do skróconej służby wojskowej i przygotowującej uczniów do zawodów praktycznych .

1904-1906r. - Zreformowane gimnazjum wymagało większej liczby pomieszczeń i dlatego przystąpiono do rozbudowy zakładu. Do północnej części dobudowano skrzydło, w którym znalazło pomieszczenie 6 klas szkolnych.

1919r. - Krotoszyn został oswobodzony 1 stycznia. Powiatowa Rada Ludowa przejęła gimnazjum i stanęła przed problemem jego spolszczenia. 28 kwietnia na czele gimnazjum stanął dawny jego wychowanek i absolwent Edmund Nowaczkiewicz. Doprowadziło on już w maju do usunięcia przeważającej części nauczycieli niemieckich, z wyjątkiem kilku lojalnych, którzy mieli uczyć w oddziałach niemieckich. Jednocześnie Prowincjonalne Kolegium Szkolne przydzieliło szkole pierwszych nauczycieli - Polaków. W tym roku odbyła się pierwsza polska matura.

1920r. - Dokonało się ostateczne spolszczenie gimnazjum - ostatni nauczyciele niemieccy wraz z 42 uczniami opuścili zakład i przenieśli się do nowo utworzonego prywatnego gimnazjum. Uczniowie tworzą "pomoc koleżeńską" ułatwiającą niezamożnej młodzieży zaopatrywanie się w podręczniki.

1921r. - W gimnazjum powstaje harcerstwo, które rozwinęło w następnych latach bardzo ożywioną i szeroką działalność. W tym roku także gimnazjum obchodzi uroczyście 85 rocznicę swego istnienia, połączoną ze zjazdem absolwentów.

1926r - Gimnazjum świętuje dziewięćdziesiątciolecie istnienia, poświęcenie sztandaru i odsłonięcie tablicy ku czci księdza Paulina Wojciechowskiego.

1928r. - Władze oświatowe przenoszą dyrektora Edmunda Nowaczkiewicza na stanowisko dyrektora gimnazjum w Trzemesznie. W Krotoszynie cieszył się ogromnym autorytetem i szacunkiem uczniów i mieszkańców. Dokonał prawdziwego spolszczenia szkoły, pozyskał dla niej nauczycieli , wyposażył w gabinety, wyznaczył kierunki pracy wychowawczej i dydaktycznej. Stanowisko dyrektora obejmuje prof. Alfred Romanowicz.

Lata 1929-1999

1931r. - Dyrektorem szkoły zostaje prof. Leon Hasiński. Pod naciskiem mieszkańców i władz Krotoszyna ministerstwo wprowadza do gimnazjum koedukację.

1933r. - Reorganizacja szkoły - wprowadzenie systemu min. Jędrzejewicza. Powolna likwidacja gimnazjum ośmioletniego i przekształcenie go w czteroletnie gimnazjum i dwuletnie liceum.

1946r. - Zjazd nauczycieli i wychowanków w setną rocznice istnienia szkoły.

1939-1945r. - Budynek szkolny zostaje zajęty przez wojska niemieckie, które najpierw tam stacjonują, a później zostaje przekształcony w szpital. W czasie wojny gimnazjum traci całe wyposażenie w tym bezcenną bibliotekę. Ginie wielu uczniów i nauczycieli. Prof. Władysław Krzak podczas okupacji zajmuje się tajnym nauczaniem.

1945r. - Po wyzwoleniu prof. Krzak zostaje mianowany organizatorem nauki w gimnazjum, a następnie jego dyrektorem. Początek nauki zaczęto 10 lutego w gmachu liceum pedagogicznego. 28 kwietnia szkoła wraca do wyremontowanego budynku przy ul. Kołłątaja.

1947-1948r. - Generalny remont budynku szkoły.

1948r. - Szkoła przybiera charakter szkoły 11-letniej stopnia podstawowego i licealnego.

1949r. - Dyrektor Krzak zostaje przeniesiony na stanowisko dyrektora liceum we Wschowie. Jego miejsce zajmuje mgr Ludwik Graja z Kępna, który po ośmiu latach pracy w Krotoszynie zostaje dyrektorem LO w Kościanie, a potem słynnego poznańskiego "Marcinka".

1957r. - Dekret Ministerstwa oświaty przywraca szkole imię Hugona Kołłątaja. Funkcję dyrektora przejmuje mgr. Józef Wybieralski.

1959r. - Czwarty z kolei zjazd wychowanków i wychowawców - przybywa 500 osób. Zostaje wydany "Pamiętnik zjazdowy" - ukazujący historię i współczesność szkoły. Uczestnicy zjazdu przekazali szkole wykute w piaskowcu popiersie patrona szkoły.

1969r. - Absolwenci fundują szkole sztandar.

1970r. - Dyrektor Wybieralski przechodzi na emeryturę, nowym dyrektorem zostaje mgr. Symforian Kaleta.

1972r. - Rok ten ogłoszono rokiem Hugona Kołłątaja. Uczniowie i nauczyciele organizują okolicznościowe imprezy i akademie.

1978r. - Ministerstwo Oświaty i Wychowania przyznaje szkole medal pamiątkowy z okazji dwusetnej rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

1979r - Do użytku oddany zostaje stadion szkolny.

1980r - Dyrektor Kaleta przechodzi do pracy w Poradni Wychowawczo - Zawodowej, kierownictwo obejmuje mgr Stefan Konieczny.

1985r - W liceum istnieją cztery profile nauczania: matematyczno-fizyczny, biologiczno-chemiczny, humanistyczny i podstawowy. Zajęcia odbywają się w czterech pracowniach (fizyczna, chemiczna, zajęć technicznych, biologiczna), siedmiu klasopracowniach i dziewięciu salach dydaktycznych.

1986r. - W dniach od 13 do 15 czerwca odbywa się zjazd wykładowców i absolwentów szkoły. Zostaje wydany kolejny "Pamiętnik zjazdowy".

1996r. - W dniach od14 do 16 czerwca najaktywniejsi Kołłątajowcy, którym przewodniczy dr Stanisław Patalas, organizuje zjazd z okazji 160-lecia szkoły. W zjeździe uczestniczy ok. 1000 zaproszonych gości. Kołłątajowcy wydają "Pamiętnik zjazdowy". W pierwszy dzień zjazdu do użytku zostaje oddana nowa sala gimnastyczna.

Lata 2000-2012

1999/2000r. - Zostaje oddana do użytku nowa sala informatyczna wyposażona w 12 komputerów połaczona siecią i podłączona do Internetu.

2000r. - Dyrektor Stefan Konieczny przechodzi na zasłużoną emeryturę po 20 latach piastowania stanowiska dyrektora. W naszej szkole kierownictwo obejmuje pani dyrektor Katarzyna Kordus-Kaźmierczak(od 1.09.2000).

2002r. - 1 września szkoła otrzymuje nazwę I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie. Otwarta zostaje nowa pracownia komputerowa i centrum multimedialne

2004r. - Liceum otrzymało tytuł "Szkoła z klasą". Koło historyczne pod nadzorem nauczyciela historii Pawła Hadrycha nagrało film „Depozyt 44”, który zajął pierwsze miejsce w Polsce w konkursie ogłoszonym przez Muzeum Powstania Warszawskiego. W szkole odbyła się I Międzyszkolna Sesja Naukowa poświęcona literaturze fantastycznej i filmom

2005r. - Remont auli szkolnej, 1.09.2005 przejęcie stanowiska dyrektora przez Pana Grzegorza Nowackiego.

2006r. - W dniach 16-18 czerwca odbył się zjazd absolwentów w 170 rocznicę powstania szkoły. Wydany został pamiętnik zjazdowy „Z Kołłątajem nieustannie”

grudzień 2008r. - szkoła przystąpiła do projektu „E-szkoła wielkopolska”

19.01.2009r. - W auli szkolnej Prezydent RP Lech Kaczyński spotkał się z młodzieżą i z mieszkańcami Krotoszyna.

23.01.2009 r. Spotkanie z posłem na Sejm Stefanem Niesiołowskim

28.02.2009 r. odbyła się premiera I Musicalu Kołłątajowskiego „Słowa”. Autorami i pomysłodawcami spektaklu byli uczniowie Liceum. Opiekunem z ramienia Rady pedagogicznej była mgr Małgorzata Hrynkiewicz

01.09.2009r. - szkoła bierze udział w projekcie „Fizyka jest ciekawa”. Pan poseł Maciej Orzechowski (absolwent liceum z 1990r) uroczyście otworzył boisko sportowe „Orlik 2012”

2010r. - Nauczycielka matematyki p. Iwona Nowaczyk otrzymuje w Belwederze tytuł „Wychowawca Roku 2010”

03.02.2010r. - spotkanie z dr Bogdanem Kolasińskim autorem książki „Jakim cudem jeszcze żyję?”

01.09.2010r. - szkoła przystąpiła do projektu „Netwon też był uczniem”, kóry jest realizowany przy współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

11.2010r. - szkoła otrzymała tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów”

23.02.2011r. - Po długiej walce z chorobą zmarł dyrektor szkoły Grzegorz Nowacki. Funkcję dyrektora otrzymuje Pani Elżbieta Płóciennik – dotychczasowa wicedyrektor

29.04.2011r. - odbyła się premiera II Musicalu Kołłątajowskiego „Fatamorgana”

24-26.06.2011r. - zjazd absolwentów w 175 rocznicę powstania szkoły. Wydano pamiętnik „Z Kołłątajem na zawsze”

 

Copyright © I Liceum Ogólnoształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie.
e-mail: sekretariat@liceumkollataj.edu.pl